Żołnierze
 
Do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej mogą być powołani (wyznaczeni) niżej wymienieni kandydaci:
- żołnierze zawodowi pełniący zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- żołnierze rezerwy posiadający przeszkolenie wojskowe (np. w ramach służby przygotowawczej lub przeszkolenia kadr rezerwy),
- osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
 
Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje do pracy w Żandarmerii Wojskowej oraz czy spełnia warunki do służby w Żandarmerii Wojskowej określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
 
Powyższe postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje m.in.:
- przeprowadzenie badania psychologicznego,
- sprawdzian sprawności fizycznej,
- sprawdzenie w rejestrach państwowych,
- rozmowę kwalifikacyjną,
- przeprowadzenie badania psychofizjologicznego (w zależności od potrzeb),
- wywiad środowiskowy w miejscu pracy/zameldowania/zamieszkania.
 
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie Decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. i rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata:
- wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby lub pracy w Żandarmerii Wojskowej, którego wzór określa załącznik Nr 1 do decyzji,
- ankiety kwalifikacyjnej, której wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji.
 
Ponadto kandydaci do zawodowej służby wojskowej w ŻW, w stosunku do których proces kwalifikacyjny zostanie zakończony z wynikiem pozytywnym, muszą uzyskać orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej (na komisję kieruje dowódca jednostki lub w przypadku żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy - właściwy Wojskowy Komendant Uzupełnień).
 
Dla żołnierzy rezerwy lub funkcjonariuszy
Po zakończonych kwalifikacjach i znalezieniu odpowiedniego stanowiska dla kandydata oraz po otrzymaniu zgody Dyrektora Departamentu Kadr MON, wydawane jest zaświadczenie o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej. Po wydaniu zaświadczenia następuje proces powołania do zawodowej służby wojskowej (na wniosek kandydata - poprzez Wojskową Komendę Uzupełnień właściwą ze względu na miejsce zameldowania) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej.
 
Jak złożyć wniosek i ankietę
Ankietę przesyła się drogą pocztową lub dostarcza osobiście poprzez kancelarię/biuro przepustek do właściwej instytucji prowadzącej kwalifikacje:
- do Komendanta Głównego ŻW, w przypadku kandydatów na stanowiska przeznaczone dla oficerów we wszystkich jednostkach organizacyjnych ŻW, jak również w przypadku kandydatów na stanowiska podoficerskie i szeregowych w Centrum Szkolenia i Oddziale Zabezpieczenia ŻW.
- do właściwego Komendanta Oddziału ŻW, w przypadku kandydatów na stanowiska podoficerskie i szeregowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych ŻW. W tym przypadku wnioski należy kierować do Komendanta Oddziału, w którym kandydat chce służyć.
 
Uwaga: Wydziały ŻW/Placówki ŻW są jednostkami/komórkami podległymi pod poszczególne Oddziały Żandarmerii Wojskowej, a zatem w przypadku wskazania we wniosku Wydziału ŻW lub Placówki ŻW, wniosek należy wysłać do właściwego Oddziału ŻW.
 
Adresy korespondencyjne na które można wysyłać wnioski i ankiety:
Komenda Główna ŻW, ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, tel. 261 857 230
Mazowiecki Oddział ŻW w Warszawie, ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, tel. 261 853 067
Oddział ŻW w Elblągu, ul. Królewiecka 130, 82-304 Elbląg, tel. 261 312 728
Oddział ŻW w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 20a, 85-915 Bydgoszcz, tel. 261 415 069
Oddział ŻW w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 34, 70-904 Szczecin, tel. 261 455 631
Oddział ŻW w Żaganiu, ul. Żarska 17, 68-100 Żagań, tel. 261 689 566
Oddział ŻW w Krakowie, ul. Głowackiego 11, 30-901 Kraków, tel. 261 134 975
Oddział Specjalny ŻW w Warszawie, ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa, tel. 261 857 118
Oddział Specjalny ŻW w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 261 353 375
 
Zakończenie procesu kwalifikacyjnego nie jest równoznaczne z decyzją o przyjęciu do Żandarmerii Wojskowej.
 
Podstawy prawne:
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. nr 157 poz. 1846, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1299),
- Decyzja Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON z 2009 r., nr 4, poz. 57).